Tantpatrullen

Tantpatrullen arbetar för ett nytt pensionssystem där du efter ett långt arbetsliv får en pension som det går att leva på.

Tantpatrullen vill att pensionsgruppen läggs ner. Det är orimligt att en liten grupp på åtta personer diskuterar våra pensioner bakom stängda dörrar. Nej, återför diskussionen till hela riksdagen så att vi medborgare kan vara med.

Pensionssystemet är underfinansierat. För över pengarna från våra premiepensioner till pensionssystemet. Så tycker vi och många med oss som LIO, PRO och SPF.

Stärk demokratin genom att ge äldre plats i riksdagen. Flera partier har inte någon representant över 65 år trots att pensionärer utgör 25 procent av väljarkåren.

Tantpatrullen är en politiskt fristående och antirasistisk organisation som arbetar för ett nytt och rättvist pensionssystem och för äldre kvinnors villkor.

Andelen fattigpensionärer ökar och det är vi äldre kvinnor som drabbas hårdast av ett uselt och orättvist pensionssystem. Idag är minst en kvarts  miljon fattigpensionärer och en majoritet av dessa är kvinnor. Sverige har aldrig varit rikare och statsfinanserna aldrig starkare – men vi fördelar våra tillgångar orättvist och därför ökar antalet fattigpensionärer. Gränsen för att vara fattigpensionär är att du har mindre än 11.800 kr i månade att röra dig med och då är bostadsbidraget inräknat.

Du som är kvinna och född 1954 eller senare kan räkna med att få en pension det inte går att leva på om vi inte ändrar det nuvarande pensionssystemet. Dagens pensionssystem bygger på ett välavlönat, friskt och långt liv, inte på att många av oss är lågavlönade, sjuka och har tunga jobb som inom delar av välfärden, handeln och restaurangnäringen.

Att det främst är kvinnor som hamnar under fattigdomsnormen beror på låga löner, timanställningar, deltidsanställning och att det under 50-, 60- och 70-talet fanns en mycket begränsad tillgång på daghemsplatser vilket begränsat kvinnors möjlighet på arbetsmarknaden.

Därför kräver vi att Sveriges regering och riksdag genast påbörjar arbetet med ett nytt och rättvist pensionssystem som ger alla pensionärer, inklusive sjukpensionärer möjlighet till ett värdigt liv.

 

Föreningen Tantpatrullens stadgar, (reviderad på årsmöte 2019)

§ 1. Föreningens namn är Tantpatrullen

§ 2. Föreningens ändamål.

Tantpatrullen har till ändamål ett nytt, rättvist pensionssystem, och att lyfta fram äldre kvinnors villkor.

§ 3. Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 4. Medlemskap

Medlem i föreningen är den som är kvinna och 55+ och stödjer Tantpatrullens ändamålsparagraf.

§ 5. Medlemsavgifter

Avgiften för kommande år fastställs på årsmötet. För att ha rösträtt på årsmötet och kunna bli vald till förtroendeuppdrag ska medlemsavgiften vara inbetald senast det datum som årsmötet beslutar.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och 4-9 ledamöter. Ordförande väljs på årsmötet och styrelsen fördelar resten av arbetsuppgifterna inom sig.

§ 7. Firmatecknare

Föreningen utser inom sig firmatecknare som tecknar var för sig.

§ 8. Räkenskaper

Räkenskapsåret ska vara kalenderår.

§ 9. Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ , hålls årligen före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda senast 6 veckor före ordinarie årsmöte och senast 2 veckor före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för  mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b)Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Val av 5 styrelseledamöter
 12. Val av 1 revisor  samt 1 suppleant
 13. Övriga frågor

§ 10 Rösträtt

Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig.

§ 11. Regler för ändring av stadgarna.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av  medlem som av styrelsen.

§ 12. Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart  ha lämnat föreningen.

§ 13. Uteslutning

Medlem kan uteslutas om den, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen  skadat föreningens intressen.

§ 14. Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3  av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnat till liknande verksamhet.