Tantpatrullen

Här kan du läsa VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2023

Tantpatrullen arbetar för ett nytt pensionssystem där du efter ett långt arbetsliv får en pension som det går att leva på.

Tantpatrullen vill att pensionsgruppen läggs ner. Det är orimligt att en liten grupp på åtta personer diskuterar våra pensioner bakom stängda dörrar. Nej, återför diskussionen till hela riksdagen så att vi medborgare kan vara med.

Pensionssystemet är underfinansierat. För över pengarna från våra premiepensioner till pensionssystemet. Så tycker vi och många med oss som SKPF, PRO och SPF.

Stärk demokratin genom att ge äldre plats i riksdagen. Flera partier har inte någon representant över 65 år trots att pensionärer utgör 25 procent av väljarkåren.

Tantpatrullen är en politiskt fristående och antirasistisk organisation som arbetar för ett nytt och rättvist pensionssystem och för äldre kvinnors villkor.

Andelen fattigpensionärer ökar och det är vi äldre kvinnor som drabbas hårdast av ett uselt och orättvist pensionssystem. Idag är minst en kvarts  miljon fattigpensionärer och en majoritet av dessa är kvinnor. Sverige har aldrig varit rikare och statsfinanserna aldrig starkare – men vi fördelar våra tillgångar orättvist och därför ökar antalet fattigpensionärer. Gränsen för att vara fattigpensionär är att du har mindre än 11.800 kr i månade att röra dig med och då är bostadsbidraget inräknat.

Du som är kvinna och född 1954 eller senare kan räkna med att få en pension det inte går att leva på om vi inte ändrar det nuvarande pensionssystemet. Dagens pensionssystem bygger på ett välavlönat, friskt och långt liv, inte på att många av oss är lågavlönade, sjuka och har tunga jobb som inom delar av välfärden, handeln och restaurangnäringen.

Att det främst är kvinnor som hamnar under fattigdomsnormen beror på låga löner, timanställningar, deltidsanställning och att det under 50-, 60- och 70-talet fanns en mycket begränsad tillgång på daghemsplatser vilket begränsat kvinnors möjlighet på arbetsmarknaden.

Därför kräver vi att Sveriges regering och riksdag genast påbörjar arbetet med ett nytt och rättvist pensionssystem som ger alla pensionärer, inklusive sjukpensionärer möjlighet till ett värdigt liv.

 

Tantpatrullens stadgar antagna på årsmöte 20 mars 2022

 

1 Föreningens namn är Tantpatrullen.

2 Föreningen har sitt säte i Stockholm

3 Föreningens ändamål

Tantpatrullen är en ideell förening byggd på demokratisk grund och en folkrörelse. Tantpatrullen är partipolitiskt och religiöst obunden och verkar för kvinnors mänskliga rättigheter och ett jämställt samhälle, framför allt vad gäller kvinnors pensioner och äldre kvinnors levnadsvillkor.

Tantpatrullen arbetar för ett nytt, rättvist pensionssystem.

4 Medlemskap

Medlem i föreningen är kvinnor som stödjer Tantpatrullens ändamålsparagraf.

5 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

6 Uteslutning

Medlem kan uteslutas om den motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

7 Medlemsavgift

Medlemsavgift för kommande kalenderår fastställs av årsmötet. Medlemskap för innevarande år ska betalas före ordinarie årsmöte för förslags- och rösträtt på årsmötet.

Medlemsavgift erläggs i samband med inträde i föreningen. För medlemskap beviljade under årets sista kvartal utgår medlemsavgift för nästkommande år.

8. Organisation

Årsmötet är Tanpatrullens högsta beslutande organ.

Styrelsen är Tantpatrullens ledning och dess högsta beslutande organ mellan årsmötena.

9 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, ska äga rum före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelsen via e-post ska vara medlemmar tillhanda senast 2 veckor före ordinarie årsmöte och före extra årsmöte. Medlem som så begär, får kallelsen utskickad via vanlig post.

Verksamhetsberättelse, bokslut, förslag till verksamhetsplan och budget, styrelsens förslag och styrelsens yttrande över inkomna motioner ska finnas utlagda på hemsidan tantpatrullen.se senast två veckor före årsmötet.

Registrering av röstberättigade medlemmar görs före årsmötet varvid en röstlängd upprättas.

Årsmötet är öppet för alla betalande medlemmar.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, tå justerare och två rösträknare).
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk berättelse.
 8. Fastställande av resultat samt balansräkning
 9. Fastställande av årets resultat
 10. Revisorernas berättelse.
 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 2. Behandling av inkomna motioner och behandling av förslag från styrelsen.
 3. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår för medlemskap.
 4. Fastställande av verksamhetsplan och budget.
 5. Val av ordförande på två år.
 6. Val av 6 styrelseledamöter.
 7. Val av 1 revisor samt 1 revisorsersättare
 8. Övriga frågor.
 9. Avslutning

10 Beslutsordning på årsmöte.

Varje medlem har en röst.

Beslut fattas med enkel majoritet av de närvarande röstberättigade förutom vid stadgeändring och upplösning av föreningen då krävs 2/3 majoritet. Vid lika röstetal gäller lotten.

Reservationer ska föras skriftligen innan årsmötets slut och noteras i årsmötesprotokollet.

11 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas när styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna så begär. Styrelsen kallar skriftligen till extra årsmöte senast fyra veckor före mötet. Till kallelsen bifogas dagordning som anger vilka ärenden som ska behandlas.

12 Valberedning

Nomineringar av kandidater till val på årsmötet skall vara valberedningen tillhanda vid den tidpunkt som valberedningen beslutar.

13 Styrelsen

Styrelsen består av ordföranden och 6 ledamöter.

Ordföranden väljs på årsmötet och styrelsen fördelar resten av arbetsuppgifterna inom sig.

Mandattiden för ledamöterna och ordförande är två år. Ledamöterna väljs växelvis med halva antalet varje år. Minst 2/3 av styrelsen ska bestå av ålderspensionärer.

Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

14 Firmatecknare

Föreningen firma tecknas av ordförande och kassören samt ytterligare en styrelseledamot, varav minst två i förening.

15 Räkenskaper

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

16. Regler för ändring av stadgarna.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. Förslag till ändring av stadgar får ges såväl av medlem som av styrelsen.:

Förslag till stadgeändring från styrelsen ska vara inlagda på hemsidan senast 2 veckor före ordinarie årsmöte. Förslag till stadgeändring från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast januari månads utgång.

17 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar gå till verksamhet som stödjer organisationens ändamål enligt stadgarna.

Tantpatrullens sångbok Sångboken 2022

Tantpatrullens bok om pensioner Tantologin